1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง
 4. HS03 ตำบลบ้านสิงห์ Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด (การสาธิตการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ และรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-2019) ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ.2564

HS03 ตำบลบ้านสิงห์ Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด (การสาธิตการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ และรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-2019) ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ.2564

ข้าพเจ้า นางสาวพัชรียา ลามั่น ประเภทนักศึกษา หลักสูตรส่งเสริมอาชีพและพัฒนาขนมไทย HS03 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในการปฏิบัติงานในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 • ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ่านทาง Google meet

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564  ได้ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และทำความเข้าใจร่วมกันก่อนการปฏิบัติงานผ่านทาง Google Meet จากการประชุมสรุปได้ว่าจะต้องมีการจัดอบรมโดยยึดตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของพื้นที่อำเภอนางรอง ซึ่งจะต้องมีการเข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 20 คน และให้มีการสวมหน้ากากอนามัย โดยได้มอบหมายให้กลุ่มบัณฑิต และกลุ่มประชาชนเข้าร่วมอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 


 

 • ประชุมการปรับแผนการทำงาน และกำหนดแนวทางภารกิจพิเศษ “U2T Covid week” ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมประชุมเรื่องนัดหมายการลงพื้นที่จัดทำวิดีโอ “รณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิด” และ “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” ตามภารกิจพิเศษ “U2T Covid week” ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดผ่าน Google meet กับอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในตำบลบ้านสิงห์


 • ถ่ายทำวิดิโอ Covid week  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ถ่ายทำวิดิโอ Covid week ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการสัมภาษณ์ในการถ่ายทำวิดีโอ รณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิด” ได้แก่ นายประกิจ แดงชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ ดร.สันติชาติ บุรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ นายบรรจบ ลอยประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์  โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตราการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 และประสบการณ์ในการฉีดวัคซีน ผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน ให้สัมภาษณ์โดยนางสาวภัคธิรา เชิดชัยภูมิ พยาบาลวิชาชีพ

ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเชิงรุก คือ “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเน้นการเข้าไปเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้สามารถลงพื้นที่เข้าไปปฏิบัติติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยจะมี 3 STEPs คือ

STEP 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด คือ กิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่ในบริเวณต่าง ๆ รอบชุมชน เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาดและน่าอยู่มากขึ้น

STEP 2 สร้าง SAFE ZONE เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด คือ การเตรียมความพร้อมในการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย โดยการให้ความรู้และรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

STEP 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อมกับสถานการณ์โควิด 19  คือ การจัดหาและบริหารจัดการอุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน มีการแจกจ่ายหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งมีจุดคัดกรองจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล และจัดหาอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในชุมชน


 • การเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง และปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน ภายใต้โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ “โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมีกิจกรรมการปลูกป่าพื้นที่ 22 ไร่หลังโรงเรียนหนองยายพิมพ์ พื้นที่การปลูกจะแบ่งเป็นโซนของแต่ละหมู่บ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะสงฆ์และปราชญ์ชาวบ้าน และปลุกต้นไม้หลายชนิดเช่น ต้นกล้วย ต้นสัก ต้นพยุง ต้นประดู่ ต้นยางนา ต้นไผ่


 • กิจกรรมเตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับการแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ จำนวน 1000 ขวด

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา บรรจุแอลกอฮอล์ใส่ขวดบรรจุภัณฑ์เพื่อจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับการแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ จำนวน 1000 ขวด ณ ตึก 25 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


 • กิจกรรมอบรมการรณรงค์การฉีดวัคซีน และการแจกสเปรย์แอลกอฮอล์

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. อบรมการรณรงค์การฉีดวัคซีน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ โดยได้รับเกียรติจากนายบรรจบ ลอยประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ และคุณวิไลวรรณ ต้องกระโทก พยาบาลวิชาชีพ วิทยากรทั้งสองท่านได้บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และคุณภาพของวัคซีนและการดูแลตัวเองในการฉีดวัคซีน โดยมีรายละเอียดความรู้ ดังนี้

                            อาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019                 

                    

 การดูแลตัวเองในการฉีดวัคซีน

การสาธิตการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และทดลองทำเอง จากนั้นมีการส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับตัวแทนหมู่บ้านเพื่อไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน

ร่วมกันติดป้ายรณรงค์การฉีดวัคซีน (COVID WEEK) จำนวน 3 จุด คือ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ และวัดโพธิ์คงคา


 • กิจกรรมลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลชุมชน บ้านหนองขาม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น ด้านเเหล่งท่องเที่ยว  ด้านเกษตรกรในท้องถิ่น ด้านพืชในท้องถิ่น ด้านสัตว์ในท้องถิ่น ด้านเเหล่งน้ำในท้องถิ่น เเละด้านร้านอาหารในท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาเเละหาเเนวทางเเก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 • ด้านเเหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ วัดโพธิ์คงคา

 

 • ด้านพืชในท้องถิ่น ได้แก่ ต้นปาล์ม ต้นมะนาว ต้นหมาก ต้นเชอรี่ ต้นมันเทศ

 

 • สัตว์ในท้องถิ่น ได้แก่ ควาย วัว หมู

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทางภาครัฐและตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จึงมาตรการในการส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันและดูแลตัวเอง ในการสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือบ่อย ๆ การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยทาง U2T ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 จึงได้มีการจัดกิจกรรมสาธิตการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยมีคณะอาจารย์และทีมผู้ปฏิบัติงานได้มอบสเปย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์

 


 

 


อื่นๆ

เมนู