ในเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนสุดท้ายของการทำงาน คณะผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือได้มีการประชุมหารือกันผ่าน google meet เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดให้เสร็จสิ้นตามที่ได้วางแผนงานไว้ และเนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด -19 กำลังระบาดหนักเป็นบางพื้นที่ทำให้มีคนในตำบลติดเชื้อกันเยอะ ส่งผลให้การทำงานมีอุปสรรคเนื่องจากจำเป็นต้องจำกัดจำนวนการรวมกลุ่มและการหลีกเลี่ยงการพบปะกับชาวบ้านในพื้นที่เป็นจำนวนมาก คณะผู้จัดทำจึงต้องประชุมวางแผนกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา และมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ส่วนการลงพื้นที่ขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดที่เป็นระกาใต้นั้นทีมงานตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมทีมโดยมีการแบ่งทีมงานออกเป็น 2 ส่วน คือโดยผู้หญิงจะทำการขุดหลุมส่วนผู้ชายจะนำอุปกรณ์มาลงหลุมรวมทั้งหมด 20 หลุม การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทีมงานร่วมด้วยช่วยกันเป็นอย่างทำให้งานลุล่วงร่วมถึงชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีถึงแม้ในการขุดหลุมนั้นเราจะพบปัญหาบ้างเราก็ช่วยเหลือกันและก็ผ่านมันไปได้

ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10 บ้านระกาใต้ และหมู่ที่ 15 บ้านประทุมเมฆ และชาวบ้านที่อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้การทำธนาคารน้ำใต้ดินครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู