เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทย รวมถึงจังหวัดบุรีรัมย์ ตามมาตราการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีประกาศควบคุมการแพร่ระบาด จึงส่งผลต่อการอบรมให้กับชุมชนในเรื่อง การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ที่จะได้จัดขึ้นตามกำหนดการในที่ประชุม ทำให้การอบรมดังกล่าวได้เลื่อนออกไป เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อที่อาจเพิ่มขึ้นตามมา

ภาพ : รายงานสถานการณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์

          แม้จะมีการเลื่อนการอบรมออกไป ข้าพเจ้า นายนนทกร สียางนอก ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ก็ได้มีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากแหล่งค้นคว้าในอินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงการสำรวจข้อมูลของสมาชิกในทีม ที่เกี่ยวข้องกับบริบทต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น ผ่านลงระบบ CBD ซึ่งข้อมูลในแต่ละด้านมีความละเอียดครอบคลุมและครบถ้วนในทุกด้าน ข้าพเจ้าได้สำรวจข้อมูลในด้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ การทำกระถางซีเมนต์ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ของคนในชุมชน และเป็นต้นแบบการทำกระถางซีเมนต์ เนื่องจากมีการเผยแพร่ของขั้นตอนกระบวนทำกระถางซีเมนต์ไปในหลาย ๆ พื้นที่

   

ภาพ : การสำรวจข้อมูลผ่านระบบ https://cbd.u2t.ac.th/

                                                    

ภาพ : การทำกระถางซีเมนต์

อื่นๆ

เมนู