ข้าพเจ้านางสาววรรณพร  สุขหนา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้ร่วมกันจัดสถานที่อบรมหมู่ที่ 13 บ้านสนวนพัฒนา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  จัดตกแต่งสถานที่ทั้งวันจนเสร็จสิ้น

วันต่อมาวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมฟังการบันยายจากท่านอาจารย์ วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานชมรม มัคคุเทศกิจ บุรีรัมย์ ได้เล่าเรื่อง การท่องเที่ยวชุมชน

การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม  กำหนดทิศทางโดยชุมชน  จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน

องค์ประกอบหลัก CBT มีอยู่ 4 ด้าน ของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

1)ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 2) องค์กรชุมชน 3) การจัดการ 4) การเรียนรู้

การท่องเที่ยว : เครื่องมือในการพัฒนาชุมชน

CBT เป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่อง เที่ยว

ในขณะเดียวกันในภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เข้าไปมีบทบาทในการสร้างคุณภาพใหม่ของการท่อง เที่ยวให้มีความหมายมากกว่าการพักผ่อน ความสนุกสนาน และความบันเทิง  หากได้เปิดมิติของการท่องเที่ยวเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเคารพคนในท้องถิ่น

 หลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน

การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนมีหลักการดังนี้

-ชุมชนเป็นเจ้าของ

-ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและตัดสินใจ

-ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง

-ยกระดับคุณภาพชีวิต

-มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม

-คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

-ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม

-เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

-เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น

-มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน

การที่จะให้ชุมชนดำเนินการท่องเที่ยวตามหลักการดังกล่าวข้างต้น มีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการ จัดการการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ต้องรณรงค์กับคนในสังคมให้เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยว โดยชุมชนกับการท่องเที่ยวทั่วไป  กระตุ้นให้คนในสังคมเห็นความสำคัญและเป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของชุมชนท้องถิ่นต่อ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นกำลังใจหรือสนับสนุนให้เกิดความต่อ เนื่องในการทำงานอนุรักษ์ทั้งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม

วันต่อมาวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ได้จัดกิจกรรมเดินป่าทั้งวันช่วงเช้า เวลา 08.00 น จะเดินวัดป่าแก้วหนองแสงหมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด นำโดยพระครู รัฒนาพานุรักษ์ ชำนาญที่รู้เรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรในป่าและสามารถบอกได้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดว่าเอาไปใช้รักษาโรคอะไรสมุนไพรที่สำรวจเจอเช่น พะยาญา ต้นดูกใส ต้นงิ้วป่า  เป็นต้น

ช่วงบ่าย 13.00 น ได้ย้ายมาเดินป่าอีกที่ ป่าหนองโคงวัว หมู่ 8 บ้านหนองปลิง ตำบลโคกสะอาด นำโดย คุณพ่อเล  แสนสนิท และคุณพ่อทองมวล  โพธิ์นา  ชำนาญที่รู้เรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรในป่าและสามารถบอกได้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดว่าเอาไปใช้รักษาโรคอะไรสมุนไพรที่สำรวจเจอเช่น ต้นสาบเสือ เงินแปร  ต้นไพรป่า  ต้นยาสั่ง  เป็นต้น

      

      

 

 

อื่นๆ

เมนู