สวัสดีครับ ผมนายสิทธิศักดิ์ เอี่ยมศิริ ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย ผมได้รับมอบหมายให้ทำงานภายใต้คำสั่งของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย

                     “สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัยประโคนชัย” ประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ 12 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ต้้งแต่เวลา 11.00 น.
-นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอประโคนชัย มอบหมายนางจงกลณี ศรีชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ) ให้กับคณะกรรมการและครัวเรือนเป้าหมาย
บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ 12 ตำบลจรเข้มาก และชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการฯ
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

          ความเป็นมา

                    ความยากจนของประชาชนชาวชนบทเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกรัฐบาลมุ่งแก้ไขให้หมดไป โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2536 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ระยะที่ 1 ระหว่าง ปี 2536 – 2539 และขยายถึงปี 2540 จำนวน 11,608 หมู่บ้าน และมีมติอีกครั้ง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ระยะที่ 2 ระหว่าง ปี 2541 – 2544 เพื่อขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศที่ยังมีคนจนตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวน 28,038 หมู่บ้าน

          หลักการ
                     สนับสนุนเงินทุนในระดับหมู่บ้านสำหรับครัวเรือนเป้าหมายยืมไปประกอบอาชีพ โดยไม่มีดอกเบี้ย และมอบอำนาจให้คณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจำหมู่บ้าน รับผิดชอบบริหารจัดการเงินทุนของหมู่บ้าน
         เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนยากจนในชนบททั่วประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 ในปี 2536 – 2539 (ขยายการดำเนินงานต่อถึงปี 2540) เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ
 

สำหรับบทความนี้

                    “สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัยประโคนชัย” ประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ 12 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ต้้งแต่เวลา 11.00 น.
-นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอประโคนชัย มอบหมายนางจงกลณี ศรีชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ) ให้กับคณะกรรมการและครัวเรือนเป้าหมาย
บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ 12 ตำบลจรเข้มาก และชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการฯ
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
            สำหรับผมการได้ออกพื้นที่ประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) นั้นทำให้ได้รู้ขั้นตอนการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ดังนี้

1. กำหนดหมู่บ้านเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูล กชช.2 ค ปี 2533 และข้อมูล จปฐ. ปี 2539

2. กำหนดครัวเรือนเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูล จปฐ. โดยคณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจำหมู่บ้าน

คัดเลือกและจัดลำดับครัวเรือนของหมู่บ้านเป้าหมาย จัดทำบัญชีทะเบียนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย

3. จัดตั้ง “คณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ประจำหมู่บ้าน” ที่มาจากผู้นำ และตัวแทนองค์กรประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 7 – 9 คน โดยกระบวนการประชาคม เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการเงินทุนของหมู่บ้าน

4. จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรประชาชนผู้รับผิดชอบบริหารจัดการและครัวเรือนเป้าหมายในระดับหมู่บ้าน ระยะเวลา 3 วัน

5. สนับสนุนเงินทุนหมู่บ้านละ 280,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากของคณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ประจำหมู่บ้าน

6. ครัวเรือนเป้าหมายเสนอโครงการขอยืมเงินตามประเภทอาชีพที่กำหนดในโครงการต่อคณะกรรมการ

กองทุน กข.คจ.ประจำหมู่บ้าน

7. คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติเงินยืม โดยผ่านการตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการ และความเห็นชอบจาก คปต.(ปัจจุบันมีเฉพาะพัฒนากร) แล้วจึงทำสัญญายืมเงินตามแบบแนบท้ายระเบียบและ รายงานผลให้อำเภอทราบ แล้วโอนเงินเข้าบัญชีให้ครัวเรือนเบิกไปลงทุนประกอบอาชีพ

8. ใช้คืนเงินยืมตามกำหนดในสัญญา (ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี)

9. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามช่วยเหลือ

…………………………………………………………………………………………………………………….

อื่นๆ

เมนู