NS04 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

NS04 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  ข้าพเจ้านายปิยราช บุตรดี ในนามนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การทำงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน เกี่ยวกับเรื่อง การศึกษาดูงานธนาคารขยะ ที่หมู่บ้านหนองตราดน้อยเพื่อจะได้นำความรู้เข้าสู่ตำบลโนนขวาง เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ ภายในหมู่บ้าน

การจัดการขยะ ที่มีคุณภาพ และใช้ได้จริง

ฐานขยะอันตราย,ธนาคารขยะรีไซเคิล,ธนาคารใบไม้ซึ่งสามรถช่วยให้มีการจัดเก็บขยะอย่างมีระบบทำให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปลอดขยะซึ่งสามารถเป็น model แบบอย่างให้แก่ชุมชนอื่น ทั้งยังมีการพัฒนาด้านอาชีพโดยการจัดฐานการเรียนรู้คือฐานแปรรูปเนื่องจากขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่มาจากเศษกิ่งไม้ท่อนไม้ที่มาจากทั้ง2ฐานคือฐานธนาคารใบไม้และฐานธนาคารรีไซเคิลสามารถนำมาแปรรูปได้ในรูปแบบของการเผาถ่านขายทำให้ชาวบ้านเกิดรายได้และฐานหม่อนไหมทำให้ชาวบ้านสร้างรายได้โดยการปั่นไหมส่งไหมขายซึ่งกลุ่มทอผ้าในหมู่บ้านจะมารับต่อไปทอผ้าไหม

ซึ่งทำให้เกิดการผลิตและการรับซื้อหมุนเวียนภายในหมู่บ้านก่อให้เกิดการกระตุ้นพัฒนาอาชีพให้แก่ชาวให้มีการสืบทอดการประกอบอาชีพทอผ้าไหมต่อไปและยังมีฐานที่สำคัญอีกหนึ่งฐานคือฐานเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกผักทำบ่อน้ำเลี้ยงสัตว์ตามรูปแบบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของราชกาลที่9      >>>>อ่านบทความที่น่าสนใจ<<<<

ภาพประกอบ ในการศึกษาดูงาน

อื่นๆ

เมนู